I.THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ:

1. Tên cơ quan, đơn vị:Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Mâm

2. Địa chỉ: TDP 1, thị trấn Đắk Mâm, Krông Nô, Đăk Nông

Điện thoại: 0845353738 Đ/c: Vi Văn May công chức Văn phòng - Thống kê

3. Tổng quan về địa phương:

Thị trấn Đắk Mâm được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1993. Hiện nay, thị trấn với tổng dân số là 1.770 hộ với 7.339 khẩu. Trong đó bao gồm 4 tổ dân phố, 2 thôn và 3 bon. Trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm có 11 dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Thị trấn Đắk Mâm là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của huyện.

         4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thị trấn Đắk Mâm

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn.

          - Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thị trấn.