Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024; Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức Kỳ họp thứ 8, với các nội dung cụ thể như sau:
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024; Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức Kỳ họp thứ 8, với các nội dung cụ thể như sau:
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024; Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức Kỳ họp thứ 8, với các nội dung cụ thể như sau:
Thông báo
Hệ thống công vụ
Thời sự - Video Clip
Nông thôn mới
Bản đồ
Hình ảnh Krông Nô
Khảo sát
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 2
Năm 2024 : 1.589