Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng File mẫu
ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
BÌNH CHỌN, XÉT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN THỊ TRẤN Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG. Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐẮK MÂM CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở THỊ TRẤN Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở THỊ TRẤN ĐẮK MÂM Lĩnh vực tôn giáo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm: