Bộ máy lãnh đạo UBND

 

Ông: Nguyễn Hoàng Khôi – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 Thị trấn Đắk Mâm

SĐT: 0982484981

 

Bà: Thái Thị Nguyên – PCT UBND

SĐT: 0989797718

 

Bà: Trần Thị Phượng – PCT UBND

SĐT: 0935211556

1. Ông:  Nguyễn Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm.

Lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân thị trấn theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

1.1. Quy hoạch, kế hoạch: Quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết thị trấn Đắk Mâm, quản lý quy hoạch sự dụng đất; Kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn;

1.2. Tài chính và ngân sách;

1.3. Đất đai - Xây dựng cơ bản;

1.4. Kêu gọi đầu tư, hoạt động đối ngoại;

1.5. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển dụng;

1.6. Chỉ đạo thực hiện xây dựng và quản lý đô thị;

1.7. Chịu trách nhiệm chung về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy; công tác đảm bảo an sinh xã hội;

1.8. Quốc phòng và An ninh; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

1.9. Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

1.10. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

1.11. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện quy chế dân chủ;

1.12. Quan hệ phối hợp giữa UBND với Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể;

1.13. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Tôn giáo và Dân tộc.

1.14. Trực tiếp phụ trách tổ dân phố số 2 và thôn Đắk Tân.

2. Bà:  Thái Thị Nguyên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau đây:

2.1. Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của thị trấn đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến thị trấn, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/thị trấn, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/thị trấn; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2.2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công; thuộc các lĩnh vực Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Phát triển các thành phần kinh tế; Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế;

2.3. Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn;

2.4. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy;

2.5. Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp; quản lý bộ phận “Một cửa” và Cải cách hành chính;

2.6. Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, quốc gia triển khai trên địa bàn trên lĩnh vực kinh tế;

2.7. Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công;

2.8. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

2.9. Các ngành dịch vụ: bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa;

2.10.  Tài nguyên; Môi trường; Các công tác liên quan đến xét đề nghị: cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức/cá nhân, giá đất, Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình;

2.11. Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề; Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm; An sinh xã hội;

2.12.Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn.