1. Công chức Văn Phòng – Thống kê

Ông: Vi Văn May

SĐT:0845353738

     Bà: Phạm Thị Dung

   SĐT: 0918158145

2. Công chức Văn hóa – Xã hội

       Ông: Phạm Văn Nam

  SĐT: 0859567848

            Bà: Phạm Thị Hồng Định

SĐT: 0931917879

 

3. Công chức Tài chính – kế toán

            Ông: Nguyễn Đức Vương

SĐT: 0931627379

        Ông: Đào Xuân Hưng

   SĐT: 0976541541

4. Công chức Địa chính

    Ông: Nguyễn Đức Kiền

SĐT: 0935136523

            Bà: Nguyễn Thị Diệu Thu

SĐT: 0976897517

5. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

   Bà: Lương Thị Hằng

SĐT: 0396910050

 

6.Trưởng công an thị trấn

    Ông: Phan Đình Quế

SĐT: 0982592939

7. Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn

     Ông: Trần Văn Tuyển

SĐT: 0982585205

Phân công nhiệm vụ cho các ủy viên UBND và công chức thị trấn.

Các đồng chí ủy viên UBND, công chức thị trấn có trách nhiệm giúp UBND thị trấn quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thị trấn giao; đồng thời, tham gia với tập thể UBND thị trấn giải quyết những công việc theo Quy chế làm việc của UBND thị trấn; giúp UBND thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ông:  Trần Văn Tuyển - Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thị trấn.

Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, gồm:

1.1. Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên;

1.2. Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, phòng thủ của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

1.3. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức quản lý quân dự bị theo quy định;

1.4. Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ;

1.5. Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn;

1.6. Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự;

1.7. Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân;

1.8. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định;

1.9.Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị trấn phân công.

1.11. Trực tiếp phụ trách tổ dân phố số 6 + 7 và thôn Đắk Hưng.

2. Ông:  Phan Đình Quế - Ủy viên UBND  – Trưởng Công an thị trấn.

 Phụ trách công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, gồm:

2.1 Tổ chức lực lượng công an thị trấn, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân thị trấn và cơ quan Công an cấp trên xây dựng các chủ trương, kế hoạch, biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cho cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện chủ trương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

2.2. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý;

2.3. Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên;

2.4.Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền;

2.5. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.7. Phối hợp bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn;

2.8. Tổ chức công tác tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo quản lý.

2.9. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị trấn để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn.

2.10. Phối hợp phụ trách công tác tôn giáo, tín ngưỡng tại địa phương.

2.11. Xây dựng nội bộ lực lượng công an thị trấn, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do Đảng uỷ, Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn, Công an cấp trên giao.

2.12. Trực tiếp phụ trách Bon Dru + Bon Yôk RLinh và Bon Broih

3. Ông Vi Văn May - Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách chung).

3.1. Các công việc của Văn phòng UBND thị trấn và phụ trách lĩnh vực;

a. Nội vụ: Tổ chức nhân sự, cải cách hành chính.

b. Thống kê: Các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn.

c. Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác thanh niên.

3.2. Trực tiếp tham mưu các nhiệm vụ sau:

a. Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng chính quyền theo định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo.

b. Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức thị trấn; Công tác thi đua khen thưởng…

c. Tham mưu giúp việc cho Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức tiếp công dân và tiếp khách đến tham gia, liên hệ công tác;

đ. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thị trấn tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, họp UBND và họp toàn thể cán bộ cơ quan;

e. Dự thảo các văn bản quản lý, điều hành của UBND thị trấn theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo thị trấn. Dự thảo kết luận các cuộc họp của UBND thị trấn;

f. Phụ trách công tác đảm bảo bí mật nhà nước, trực tiếp quản lý văn bản đi, đến ở chế độ mật, tổng hợp báo cáo và soạn thảo các văn bản mật liên quan đến công tác bí mật nhà nước.

g. Phụ trách tổ một cửa của UBND thị trấn; theo dõi giờ giấc làm việc của cán bộ công chức; tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị trấn phân công.

i. Trực tiếp phụ trách tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2.

4. Bà: Phạm Thị Dung - Công chức Văn phòng - Thống kê.

4.1. Đảm nhiệm và phụ trách các lĩnh vực:

a. Tham mưu giúp việc cho Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức tiếp công dân và tiếp khách đến tham gia, liên hệ công tác.

b. Tiếp nhận đơn thư ý kiến, kiến nghị của tổ chức, công dân để chuyển đến lãnh đạo UBND phân công giải quyết;

c. Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc thiết lập hồ sơ lưu trữ thuộc UBND thị trấn, trực tiếp quản lý con dấu của UBND.

4.2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Theo dõi và trực tiếp đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện lịch công tác/chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm; theo dõi và kiểm soát các văn bản đi của UBND thị trấn trên lĩnh vực được phân công và của HĐND;

b. Phối hợp tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tổ chức tiếp dân, tiếp khách;

c. Quản lý tài khoản Văn thư điện tử và Chứng thư số của UBND Thị trấn; thực hiện xử lý các văn bản đi - đến trên hệ thống phần mềm Ioffice.

d. Dự thảo các văn bản quản lý, điều hành của HĐND - UBND  theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo thị trấn.

đ. Tiếp nhận, tham mưu cho Chủ tịch, phó chủ tịch UBND  trong việc phân công các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu giải quyết. Lập hồ sơ lưu trữ.

e. Theo dõi, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của UBND thị trấn (bao gồm cả việc mua sắm văn phòng phẩm…)

f. Trực tiếp tổng hợp báo cáo tuần, tháng về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

g. Theo dõi, tổng hợp báo cáo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn thị trấn.

h. Tham mưu thực hiện  báo cáo công tác phòng chống tham nhũng.

i. Thực hiện các nhiệm vụ tiếp khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND - UBND thị trấn phân công. Trực tiếp phụ trách tổ dân phố 4 và tổ dân phố 5.

5. Ông: Trần Lê Cường - Công chức Văn phòng-Thống kê.

5.1. Đảm nhiệm các công việc của Văn phòng Đảng ủy, HĐND:

5.2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

a. Phụ trách văn phòng Đảng ủy, tham mưu soạn thảo, tổ chức lưu trữ các loại văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác Đảng theo sự phân công trực tiếp của Đảng ủy thị trấn; kiêm công tác thủ quỹ.

b. Dự thảo các văn bản: Chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của thường trực Đảng ủy; báo cáo tháng, quý, năm của Đảng ủy; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp trên.

c. Thực hiện công tác Văn phòng, lưu trữ  của HĐND thị trấn, có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành liên quan làm công tác phục vụ các kỳ họp thường kỳ, bất thường và hoạt động giữa các kỳ họp của HĐND.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND thị trấn phân công.

đ. Phối hợp tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm;

e. Trực tếp phụ trách tổ dân phố 3 và tổ dân phố 6.

6. Ông: Nguyễn Đức Vương - Công chức Kế toán:

a. Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn theo quy định;

b. Theo dõi, quyết toán biên lai thuế, phí, biện pháp tài chính theo đúng quy định.

c. Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên;

d. Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định;

đ. Quản lý tài sản công, quản lý tín dụng.

e. Báo cáo tài chính, chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND, Chủ tịch UBND, Nghị quyết của HĐND thị trấn liên quan lĩnh vực phụ trách.

f. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị trấn phân công.

g. Quản lý kinh tế tập thể, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các hộ kinh tế tập thể trên địa bàn thị trấn.

h. Trực tiếp phụ trách thôn Đắk Hà và bon Yôk RLinh

7. Ông: Đào Xuân Hưng - Công chức kế toán:

a. Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách; Tham mưu Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật;

b. Thực hiện chi tiền theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.

c. Trực tiếp nhận, hạch toán các chứng từ thu-chi ngân sách cấp xã; công tác báo cáo, công khai dự toán, quyết toán thu-chi ngân sách cấp xã hàng tháng, quỹ, năm;

d. Quản lý và thực hiện hồ sơ chính sách về  tiền lương, bảo hiểm xã hội.

đ. Báo cáo tài chính, chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND, Chủ tịch UBND, Nghị quyết của HĐND liên quan lĩnh vực phụ trách.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND phân công.

f. Trực tiếp phụ trách thôn Đắk Vượng và Bon Dru

8. Ông: Phạm Văn Nam - Công chức Văn hóa Xã hội.

a. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị trấn trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn;

b. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn. Kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước các thôn, bon, tổ dân phố;

c. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương;

d. Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao;

đ. Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao trình Uỷ ban nhân dân và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt;

e. Trực tiếp quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện những công việc chuyên môn thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo; y tế; thể dục thể thao; các hoạt động văn hóa văn nghệ.

f. Tham mưu và phụ trách lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

g. Trực tiếp tham mưu tổng hợp cho BCĐ xây dựng đời sống văn hóa thị trấn.

h. Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND thị trấn, Chủ tịch UBND, Nghị quyết của HĐND liên quan lĩnh vực phụ trách.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phân công.

k. Trực tiếp phụ trách tổ dân phố 7 và Bon Broih.

9. Bà: Phạm Thị Hồng Định - Công chức Văn hóa xã hội:

a. Lập chương trình, kế hoạch công tác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân thị trấn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt;

b. Theo dõi thực hiện trực tiếp tham mưu lĩnh vực thuộc chương trình xoá đói giảm nghèo.

c. Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội;

d. Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân  giải quyết theo thẩm quyền;

đ. Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; chăm sóc giúp đỡ trẻ em theo quy định của pháp luật; bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng;

e. Giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động - thương binh và xã hội ở địa phương;

f. Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thị trấn liên quan lĩnh vực phụ trách.

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị trấn phân công.

h.  Trực tiếp phụ trách Bon Yôk Rlinh và bon Broih

10. Bà: Lương Thị Hồng - Công chức Tư pháp Hộ tịch:

a. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị trấn soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của Pháp luật; giúp Uỷ ban nhân dân thị trấn tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật, Pháp lệnh theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thị trấn và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;

b. Tham mưu UBND thị trấn chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hoà giải.

c.Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của Pháp luật.

d. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về công tác thi hành án theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp.

đ. Trực tiếp thẩm tra và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản thông thường của các bộ phận chủ trì soạn thảo trước khi trình lãnh đạo HĐND và UBND thị trấn ký ban hành.

e. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của thị trấn (bao gồm: quản lý hệ thống TCVN  ISO-9001:2008);

f. Tổ chức tiếp nhận và tham mưu giải quyết các đơn thư, kiến nghị, tố cáo về lĩnh vực được giao. Tham gia các buổi hòa giải, tư vấn áp dụng pháp luật trong việc xử lý các tranh chấp dân sự, các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân;

g. Rà soát công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, cập nhật công bố các văn bản quy phạm pháp luật mới hàng năm theo quy định.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phân công.

i. Trực tiếp phụ trách tổ dân phố 5 và tổ dân phố 7.

11. Bà: Lương Thị Hằng - Công chức Tư pháp Hộ tịch:

a.Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, chứng nhận theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

b. Chấp hành các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu theo đúng quy định.

c. Phối hợp các phòng ban chuyên môn biên tập các tin bài liên quan đến việc phổ biến tuyên truyền pháp luật phục vụ cho công tác phát thanh, tuyên truyền luật, cải cách hành chính.

d. Phối hợp với trưởng BTQ các thôn, bon, tổ dân phố tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan tư pháp cấp trên;

đ. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về quốc tịch theo quy định của pháp luật; Quản lý lý lịch Tư pháp - Hộ tich, thống kê Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã;

e. Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Uỷ ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa".

f. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị trấn trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân;

g. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác về thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

h. Trực tiếp phụ trách tổ dân phố 4 và tổ dân phố 6.

12. Ông: Doãn Đức Toàn- Công chức Địa chính- Xây dựng - Môi trường và đô thị, phụ trách các lĩnh vực:

Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường và phụ trách lĩnh vực Quy hoạch, Quản lý xây dựng, quản lý đô thị, dân cư.

Tham mưu giải quyết các đơn thư, kiến nghị, tố cáo về lĩnh vực được giao.

Trực tiếp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:

a. Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của thị trấn;

b. Hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt;

c. Thẩm tra, lập văn bản để Uỷ ban nhân dân thị trấn trình Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó;

d. Thu thập tài liệu số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt;

đ.Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định;

e. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trên địa bàn thị trấn, các mốc địa giới hành chính 364.

f. Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai; tham mưu Uỷ ban nhân dân thị trấn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Uỷ ban nhân dân thị trấn xử lý;

g. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng; Địa giới hành chính.

h. Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai;

12.10. Tham mưu cho UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBND trong việc quản lý đô thị, trật tự đường phố, hành lang an toàn giao thông, trật tự vệ sinh môi trường, chợ, điện, cây xanh, giao thông trong khu vực nội thị của thị trấn …tham mưu quản lý và ra quyết định cấp số lô mộ, phối hợp thực hiện việc thu phí quản trang tại nghĩa trang nhân dân thị trấn Đắk Mâm.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phân công.

k. Trực tiếp phụ trách thôn Đắk Vượng và thôn Đắk Hưng.

13. Bà: Nguyễn Thị Diệu Thu - Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng - Môi trường và đô thị. Phụ trách lĩnh vực:

Nông nghiệp & PTNT: Nông nghiệp, phát triển sản xuất và phụ trách lĩnh vực giao thông, thủy lợi và địa giới hành chính.

Tham mưu giải quyết các đơn thư, kiến nghị, tố cáo về lĩnh vực được giao.

Thống kê các cơ sở Kinh tế & Hạ tầng: Thương mại và dịch vụ.

13.2. Trực tiếp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:

a. Tham mưu UBND  thực hiện thu thập thông tin, tổng hợp số liệu và xây dựng các báo cáo về Giao thông, thủy lợi, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;     

b. Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn;

c. Tham mưu UBND thị trấn các văn bản về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

d. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, công trình phòng, chống lở, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ. Theo dõi việc tổ chức thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn;

e. Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

g. Thực hiện công tác tham mưu cho UBND xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch công tác có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương. Thực hiện công tác điều tra thống kê các cơ sở Kinh tế & Hạ tầng: Công nghiệp-xây dựng -thương mại và dịch vụ, trên địa bàn thị trấn

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phân công.

i. Trực tiếp phụ trách Tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4.