Căn cứ Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 24/02/2023 của UBND thị trấn Đắk Mâm về việc tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn với nhân dân trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm năm 2023;Được sự thống nhất của Đảng uỷ, HĐNĐ. ...