ỦY BAN NHÂN DÂNTHỊ TRẤN ĐẮK MÂMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 205 /TB-UBNDĐắk Mâm, ngày 30 tháng 12 năm 2022 THÔNG BÁOLịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm  Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Nghị định số ...