Thủ tục đăng ký khai sinh.

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Đăng ký khai sinh
Cách thức thực hiện

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Lương Thị Hồng

Thái Thị Nguyên

Nguyễn Văn Kiền

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Tư pháp- Hộ tịch

Phó chủ tịch

Chủ tịch

 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự cách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân tại UBND thị trấn Đắk Mâm.

 

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với UBND thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính về khai sinh.

- Cán bộ công chức thuộc UBND thị trấn Đắk Mâm chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1

 

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
 • VP:                Văn phòng
 • UBND TT:   Ủy ban nhân dân thị trấn.
 • TTHC:          Thủ tục hành chính
 • GCN:            Giấy chứng nhận
 • TN & TKQ: Tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật hộ tịch năm 2014.

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn Luật hộ tịch.

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch.

- Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định mức thu,quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

* Giấy tờ xuất trình:

          - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;

x

 

 

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

x

 

 

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

 

x

 

* Giấy tờ phải nộp:

          - Tờ khai theo mẫu.

x

 

 

          - Giấy chứng sinh bản chính; trường hợp không có giấy chứng sinh thì phải nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;

 

x

 

 

- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập.

x

 

 

- Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ

x

 

 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 (bộ)

5.4

Thời gian xử lý

 

Giải quyết ngay trong ngày (điều kiện nhận đủ hồ sơ hợp lệ), nếu nhận hồ sơ sau 16h cùng ngày thì hẹn trả hồ sơ qua ngày làm việc tiếp theo.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND thị trấn Đắk Mâm

5.6

Lệ phí

 

- Khai sinh không đúng hạn: 7.000đ

- Đăng ký lại khai sinh: 8.000đ.

- Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ: 8.000đ

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy biên nhận (và hẹn trả kết quả nếu nhận hồ sơ sau 16h cùng ngày)

Bộ phận Tư pháp

10 phút làm việc

Mẫu số 01 (Theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

 

 

 

 

 

B3

Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch  ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân và trình giấy khai sinh bản chính cho lãnh đạo ký.

Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch

30 phút làm việc

Theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP, ngày 16/11/2015

B4

Lãnh đạo UBND thị trấn xem xét,

- Nếu đồng ý ký tên vào bản chính, trích lục khai sinh.

- Nếu không đồng ý chuyển lại cho bộ phận Tư pháp – Hộ tịch (nêu rõ lý do)

Lãnh đạo UBND

10 phút

Biểu mẫu Theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP, ngày 16/11/2015

B5

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch tiếp nhận kết quả và chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản, vào sổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

- Lưu hồ sơ theo dõi.

 

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

05 phút

Mẫu số 06 (Theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

B6

- Người dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả   UBND thị trấn, kiểm tra lại toàn bộ thông tin, nếu hồ sơ hộ tịch đày đủ, chính xác ký tên vào sổ hộ tịch

- Công chức tư pháp - hộ tịch trả kết quả cho dân, ký vào sổ hộ tịch và thu lệ phí theo quy định

Công dân, Công chức

5 phút

Cấp Giấy khai sinh (bản chính)

       

6. BIỂU MẪU

 

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM-01-01

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TB-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều Luật hộ tịch và Nghị định số 123 /NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

2

BM - 02-01

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc

3

BM – 03- 01

Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

4

Các mẫu số 01,02,03,05,06 theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

 

7. HỒ SƠ  LƯU

 

TT

Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định)

 

1

Thành phần hồ sơ cần nộp theo mục 5.2

2

Giấy biên nhận và hẹn trả kết quả

3

Phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc.

4

Danh mục hồ sơ.

5

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

Hồ sơ được lưu tại trụ sở UBND thị trấn Đắk Mâm (Hồ sơ lưu vĩnh viễn).

 

 

 

 

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH Kính gửi: (1) ………………........... Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .................................................................................... CMND Số: (2)...............................Ngày cấp……………….Nơi cấp:……….……….…… Nơi cư trú: (3) ....................................................................................................................... Số điện thoại liên hệ............................................................................................................ Quan hệ với người được khai sinh: .................................................................................... Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây: Họ, chữ đệm, tên: ………........................................ Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:..................................... ............................................................................................................................................. Nơi sinh: (4).………............................................................................................................. ............................................................................................................................................. Giới tính:.................... Dân tộc: ..... Quốc tịch: ……………….……………… Quê quán: ............................................................................................................................ Họ, chữ đệm, tên cha: ….…………………………….………......................................... Năm sinh: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: …………………….…………… Nơi cư trú: (3) ....................................................................................................................... ............................................................................................................................................. CMND Số: (2).............................Ngày cấp………………….Nơi cấp:…………………… Họ, chữ đệm, tên mẹ: ….…………………………….……….......................................... Năm sinh: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: …………….…………………… Nơi cư trú: (3) ....................................................................................................................... CMND Số: (2).............................Ngày cấp………………….Nơi cấp:…………………… Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình. Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm .............. Người yêu cầu (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) Chú thích: (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014. (3) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống. (4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội - Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra. Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC