CÔNG NHẬN CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CƠ SỞ

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực Lĩnh vực thể dục - thể thao
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

 

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Công chức

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Lần sửa đổi

Trang sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Ngày sửa đổi

Ngày hiệu lực

Xem xét

Phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

  1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở trên địa bàn xã Nam Đà.

Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND xã Nam Đà.

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1.  

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính

UBND: Ủy ban nhân dân

 

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

1. Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở hoạt động theo hình thức tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Tài chính của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở gồm:

a) Thu từ đóng góp của hội viên, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân;

b) Chi cho các hoạt động của câu lạc bộ được các hội viên thống nhất và công khai.

3. Hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở dựa trên chương trình, kế hoạch đã được xây dựng.

4. Tên gọi của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở phải phù hợp với nội dung hoạt động và truyền thống của dân tộc.

5.2

Thành phần hồ sơ

 

a) Quyết định thành lập;

b) Danh sách Ban Chủ nhiệm;

c) Danh sách hội viên;

d) Địa điểm tập luyện;

đ) Quy chế hoạt động.

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã Nam Đà

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2

Tổ chức, cá nhân

 

Theo mục 5.2

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.

- Nếu hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày làm việc

 

 

Giấy biên nhận hồ sơ

 

B3

Xem xét, xử lý hồ sơ

Công chức Văn hóa – xã hội

04 ngày làm việc

 

 

 

B4

Thông báo công nhận hoặc không công nhận đối với thành lập trung tâm, cơ sở thể thao (nêu rõ lý do)

Lãnh đạo UBND

02 ngày làm việc

 

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

+ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

+ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

+ Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở;

+ Thông tư 08/2011/ TT - BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa -Thể thao và du lịch về sữa đổi, bổ sung một số quy định của TT số 05/2007/TT -UBTDTT ngày 20/7/2007 của UB TDTT hướng dẩn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NDD-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều luật TDTT.

 

Lưu ý:

Trong trường hợp câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở hoạt động trái với quy định của pháp luật thì cơ quan ra quyết định công nhận sẽ quyết định giải thể câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Trường hợp câu lạc bộ thể thao cơ sở tự giải thể thì phải báo cáo cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận.

  1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

Không.

 

  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT

Tên hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Quyết định công nhận hoặc không công nhận đối với thành lập trung tâm, cơ sở thể thao

Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa – xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

 

 

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC