Quy trình tặng danh hiệu lao động tiên tiến

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Lĩnh vực thi đua - khen thưởng
Cách thức thực hiện

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Chức vụ

Công chức VP-TK

Đại diện chất lượng

Chủ tịch

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên

Vi Văn May

Thái Thị Nguyên

Nguyễn Văn Kiền

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần sửa đổi

Ngày sửa đổi

 

 

 

 

 

Sửa đổi bổ sung căn cứ pháp lý

Trang thứ 3 phần căn cứ thứ 3.

Thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ bằng Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội Vụ

Lần 1

01/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ tặng danh hiệu Lao động tiên tiến nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ tặng danh hiệu Lao động tiên tiến trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.1 của Quy trình này.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính

UBND: Ủy ban nhân dân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

5.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghi định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Quyết định 1263/QĐ-UBND, ngày 16/8/2018 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông.

5.2

Thành phần hồ sơ

 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng;

- Biên bản bình xét thi đua.

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ bản chính

5.4

Thời gian xử lý

 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND thị trấn Đắk Mâm

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

Bước CV

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

Văn bản, biểu mẫu sử dụng

B1

Tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật sổ theo dõi, ghi giấy hẹn trả kết quả

Bộ phận 01 cửa

01 ngày làm việc

+ Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả (mẫu 01)

+ Sổ tiếp nhận và theo dõi giải quyết hồ sơ (mẫu 06)

 

B2

Mở phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, luân chuyển về bộ phận chuyên môn (ký nhận giữa hai bên)

Bộ phận 01 cửa

Bộ phận VP-TK

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu 05)

B3

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

+ Hồ sơ thiếu hoặc không chính xác -> trả lại hướng dẫn bổ sung.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện -> trả lại (mở phiếu từ chối tiếp nhận).

+ Hồ sơ hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

Công chức VP-TK

Tối đa 02 ngày sau nhận hồ sơ

+ Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu 02)

 

+ Phiếu từ chối tiếp nhận và giải quyết (mẫu 03)

B4

+ Báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét duyệt, tổng hợp kết quả.

+ Các trường hợp không được khen thưởng, thông báo đến các đơn vị trình khen thưởng được biết.

Công chức VP-TK, HĐTĐKT

Tối đa 10 ngày sau khi VP nhận hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị.

 

+ Thông báo trường hợp không dược khen thưởng

B5

Trình Chủ tịch UBND quyết định khen thưởng và hoàn thiện kết quả

CC VP-TK,

Chủ tịch

Tối đa 01 ngày sau khi trình

Quyết định

B6

Chuẩn bị hiện vật và tiền khen thưởng

CC VP-TK, KT-NS

Tối đa 06 ngày sau khi có quyết định

 

B7

Trao hiện vật và tiền khen thưởng

CC VP-TK, bộ phận 01 cửa

Theo giấy hẹn

+ Ký nhận phiếu kiểm soát, sổ theo dõi trả kết quả.

+ Danh hiệu Lao động tiên tiến

 

6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

01

Mẫu số 01

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

02

Mẫu số 02

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

03

Mẫu số 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

04

Mẫu số 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

05

Mẫu số 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

06

Mẫu số 06

Sổ theo dõi hồ sơ

(Theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính)

 

 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

TT

Tên hồ sơ

  1.  

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  1.  

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

  1.  

Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Quyết định của Chủ tịch UBND

Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn phòng – thống kê.

 

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC