Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Lĩnh vực người có công
Cách thức thực hiện
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp

- 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ đối với trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý.

Không
Thời hạn giải quyết - 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý. - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ đối với trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện UBND cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. - Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

(a) Trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý thực hiện như sau:

- Bước 1: Cá nhân gửi đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đến cơ quan, đơn vị quản lý người có công vào đầu năm học đầu tiên của giáo dục phổ thông hoặc đầu khóa học của giáo dục nghề nghiệp, đại học.

- Bước 2: Cơ quan, đơn vị quản lý người có công thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ xác nhận và gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người học thường trú kèm theo bản sao hồ sơ người có công.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn khoản này. Thời gian xem xét, giải quyết không quá 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ người có công, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo theo Mẫu số 70 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với các trường hợp đủ điều kiện và lưu ghép cùng hồ sơ người có công.

(b) Trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý thực hiện như sau:

- Bước 1: Cá nhân gửi đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý hồ sơ người có công vào đầu năm học đầu tiên của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông hoặc đầu khóa học của giáo dục nghề nghiệp, đại học. Trường hợp người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thì cơ quan này chịu trách nhiệm xác nhận trong thời gian 03 ngày làm việc và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người học thường trú.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ người có công, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo theo Mẫu số 70 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với các trường hợp đủ điều kiện và lưu ghép cùng hồ sơ người có công.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.Mẫu số 20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo ____________ 1. Thông tin về người có công Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Nam/Nữ: CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………….. Nơi cấp Số điện thoại: Là Tỷ lệ tổn thương cơ thể (nếu có): Số hồ sơ người có công: Nơi đang quản lý hồ sơ, chi trả trợ cấp: Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với: STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh CCCD/CMND /GKS Nơi đăng ký thường trú Quan hệ với người có công 1 ... Thông tin về người đề nghị Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Nam/Nữ: CCCD/CMND số ………… Ngày cấp………… Nơi cấp…………………… Quê quán: Nơi thường trú: Số điện thoại: Quan hệ với người có công: 2. Hình thức nhận trợ cấp ưu đãi Trực tiếp tại cơ quan chi trả. Qua Tài khoản cá nhân. Số tài khoản:...............tại Ngân hàng…………….... Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. ...., ngày... tháng... năm... Xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu, họ và tên) .... ngày ... tháng ... năm ... Người khai (Ký, ghi rõ họ và tên) 01
Giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.Mẫu số 41 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ GIẤY XÁC NHẬN Đang theo học tại cơ sở giáo dục ___________ Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông Trường: Địa chỉ: Số điện thoại liên hệ: Xác nhận học sinh: Hiện đang học tại lớp Học kỳ: Năm học: Phần II: Dùng cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học Trường: Địa chỉ: Số điện thoại liên hệ: Xác nhận học sinh/sinh viên: CCCD/CMND số: Ngày cấp Nơi cấp Hiện đang học khoa: Năm thứ Học kỳ: …………..Năm học Khóa học Thời gian khóa học………………… (năm); Hình thức đào tạo: Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết theo quy định./. …, ngày… tháng… năm… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Chữ ký, dấu) Họ và tên 01
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC