Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Lĩnh vực người có công
Cách thức thực hiện
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả

- Nộp hồ sơ trực tuyến;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
24 Ngày làm việc0 đồng
Thời hạn giải quyết 24 ngày
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. - Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm văn bản ủy quyền của những người quy định tại điểm a, b, c khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách gửi các giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của liệt sĩ đang quản lý, ban hành quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị nơi quản lý hồ sơ thực hiện di chuyển hồ sơ liệt sĩ kèm văn bản xác nhận chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Đối với hồ sơ không hợp lệ: Trong vòng 03 ngày làm việc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản nêu rõ lý do.

 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm văn bản ủy quyền của những người quy định tại điểm a, b, c khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP Mẫu số 18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ ____________ Kính gửi:…………………………… 1. Thông tin người đề nghị Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Nam/Nữ: CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp………… Nơi cấp Quê quán: Nơi thường trú: Số điện thoại: Mối quan hệ với liệt sĩ: Được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ : Quê quán: Bằng “Tổ quốc ghi công” số ………theo Quyết định số: …… ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ. 2. Thông tin về thân nhân liệt sĩ STT Họ và tên Năm sinh Năm mất Nơi thường trú Mối quan hệ với liệt sĩ 1 2 …. ...., ngày... tháng... năm... Xác nhận của UBND cấp xã Ông (bà)………………………..... hiện thường trú tại.………………………… và có chữ ký trên bản khai là đúng. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Họ và tên .... ngày ... tháng ... năm ... Người khai (Ký, ghi rõ họ và tên) 01
bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.01
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC