Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Lĩnh vực bảo trợ xã hộ
Cách thức thực hiện
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếp15 Ngày làm việc Trực tiếp . Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao quyết định cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật 102/2016/QH13 - Trẻ em + Nghị định 56/2017/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Cá nhân, người đại diện gia đình là người thân thích của trẻ em đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế phải thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để ra quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế
Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã có trách nhiệm xác minh điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm ban hành quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên cơ sở báo cáo xác minh của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã (Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).
 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Mẫu số 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ BÁO CÁO XÁC MINH CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ Phần 1. THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ 1. Thông tin về cá nhân nhận chăm sóc thay thế: 1.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ......................................................................................... Ngày/tháng/năm sinh: .../.../ ...Giới tính: .........Dân tộc: ........Quốc tịch ............................. CMND/CCCD/Hộ chiếu số ........................Cấp ngày ....../......./....... Nơi cấp: .................... Thời hạn visa (đối với người nước ngoài) .......................................................................... Nơi cư trú: ........................................................................................................................... Trình độ học vấn: ................................................................................................................. Nghề nghiệp: ....................................................................................................................... Tên, địa chỉ cơ quan/Nơi làm việc: ...................................................................................... Số điện thoại liên hệ: ........................, Email (nếu có) ......................................................... Mức thu nhập hàng tháng: ................................................................................................... 1.2. Tình trạng sức khoẻ (ghi cụ thể) ................................................................................... Có khuyết tật không? □ Không □ Có (Dạng tật ....................................) (Mức độ khuyết tật ....................................) Có mắc bệnh mãn tính không? □ Không □ Có (Ghi bệnh ....................................) 1.3. Tình trạng hôn nhân: □ Chưa kết hôn □ Kết hôn □ Ly hôn □ Ly thân □ Goá vợ/chồng 1.4. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 1.5. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc thay thế trẻ em (Ghi cụ thể): ...................................... 2. Thông tin về vợ hoặc chồng của cá nhân nhận chăm sóc thay thế: 2.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): .......................................................................................... Ngày/tháng/năm sinh: .../..../....Giới tính: ........Dân tộc: .............Quốc tịch .......................... CMND/CCCD/Hộ chiếu số ........................Cấp ngày ....../......./....... Nơi cấp: ..................... Thời hạn visa (đối với người nước ngoài) ........................................................................... Nơi cư trú: ............................................................................................................................ Trình độ học vấn: ................................................................................................................. Nghề nghiệp: ....................................................................................................................... Tên, địa chỉ cơ quan/Nơi làm việc: ...................................................................................... Số điện thoại liên hệ: ........................, Email (nếu có) ......................................................... 2.2. Tình trạng sức khoẻ (ghi cụ thể) ................................................................................... Có khuyết tật không? □ Không □ Có (Dạng tật ....................................) (Mức độ khuyết tật ....................................) Có mắc bệnh mãn tính không? □ Không □ Có (Ghi bệnh ....................................) 2.3. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2.4. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc thay thế trẻ em (Ghi cụ thể): ..................................... 3. Thông tin về gia đình: 3.1. Số thành viên sống trong gia đình hiện nay: □ người, cụ thể như sau: a) Họ và tên: ...................................., năm sinh: ......................, giới tính: ............................. - Dân tộc: ..........., quốc tịch: ..........., tình trạng sức khoẻ: ...........,nghề nghiệp: .................. - Quan hệ với cá nhân nhận chăm sóc thay thế: ................................................................... - Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian) ................................................................................................................................... b) Họ và tên: ........................................, năm sinh: ............................., giới tính: ................ - Dân tộc:...., quốc tịch: ................, tình trạng sức khoẻ: ..............., nghề nghiệp: .............. - Quan hệ với cá nhân nhận chăm sóc thay thế: ................................................................. - Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian) ................................................................................................................................... c) Họ và tên: ....................................., năm sinh:..........................., giới tính:....................... - Dân tộc:..., quốc tịch: .................., tình trạng sức khoẻ: ....................., nghề nghiệp: ....... - Quan hệ với cá nhân nhận chăm sóc thay thế: ................................................................ - Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian)................................................................................................ 3.2. Gia đình có thuộc hộ nghèo không? □ Có □ Không 3.3. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; thuộc sở hữu của hộ, nhà thuê, ở nhờ): ............................................................ 3.4. Thu nhập trung bình hàng tháng của gia đình (trong 12 tháng qua): ......................../đồng/tháng Từ nguồn: □ Làm công nhật □ Lương tháng/tuần □ Buôn bán, kinh doanh □ Chế độ chính sách XH □ Làm nông nghiệp 4. Yêu cầu của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế: 4.1. Lý do chọn chăm sóc thay thế trẻ em: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 4.2. Yêu cầu về trẻ em nhận chăm sóc thay thế: a. Độ tuổi của trẻ em: ............, b. Giới tính của trẻ em: ..................., c. Dân tộc: ............... 4.3. Ý kiến của các thành viên trong gia đình khi nhận chăm sóc thay thế trẻ em (nếu có): ....................................................................................................... 4.4. Thời gian nhận chăm sóc thay thế trẻ em: ..............tháng. 5. Điều kiện về lý lịch tư pháp (dựa vào phần lý lịch tư pháp để đánh giá): Phần 2. KẾT LUẬN: 1. Đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế: ................................................................. 2. Không đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế: ............................................................ + Lý do: .............................................................................................................................................. XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn....... Xác nhận ông (bà) ....................................... đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế trẻ em theo quy định./. Ngày ..... tháng ...... năm 20 .... TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) Người làm công tác bảo vệ trẻ em (Ký, ghi rõ họ và tên) 01
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế phải bảo đảm các điều kiện sau đây: - Cá nhân, người đại diện gia đình là người cư trú tại Việt Nam; có sức khỏe và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có tư cách đạo đức tốt; không bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em; không bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua, bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; - Có chỗ ở và điều kiện kinh tế phù hợp, bảo đảm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; - Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em; có sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình về việc nhận chăm sóc trẻ em; các thành viên trong gia đình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em; - Người thân thích nhận trẻ em chăm sóc thay thế phải là người thành niên; các trường hợp khác phải hơn trẻ em từ 20 tuổi trở lên. - Cá nhân, người đại diện gia đình là người nước ngoài phải cư trú tại Việt Nam ít nhất 06 tháng và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam ít nhất 12 tháng vào thời điểm đăng ký. Từ khóa:Không có thông tin