A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024; Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức Kỳ họp thứ 8, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần: 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 09/7/2024 của HĐND huyện).

2. Thời gian: 01 ngày. Khai mạc vào lúc 08h00 phút, ngày 19/7/2024 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô.

4. DANH MỤC Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8,  HĐND huyện khóa VIII, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

TT

Số,  ký hiệu văn bản

Trích yếu văn bản

(Click vào để xem nội dung chi tiết)

Cơ quan trình văn bản

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 8

I

Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện

01

Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 15/7/2024

Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

TT. HĐND huyện

02

 

Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện từ giai đoạn 2021 - 2023

TT. HĐND huyện

03

 

Báo cáo kết quả giám sát giám sát công tác thụ lý, giải quyết các loại án thuộc thẩm quyền của Toà án Nhân dân huyện giai đoạn 2021-2023

Ban pháp chế

 HĐND huyện

04

 

Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Ban KT- XH HĐND huyện.

Ban KTXH

05

Báo cáo số 58/BC-BPC ngày 15/7/2024

Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Ban Pháp chế HĐND huyện.

Ban Pháp chế

06

 

Báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

TT. HĐND huyện

 Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 15/7/2024Báo cáo thẩm tra về công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

 

Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 15/7/2024

Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Các Ban HĐND huyện

 Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày 15/7/2024Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 06 tháng đầu năm 2024 của Viện kiểm sát Nhân dân huyện 
 Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 15/7/2024Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 
 Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 15/7/2024Báo cáo thẩm tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 
 Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 15/7/2024Báo cáo thẩm tra về công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của Toà án Nhân dân huyện 
    
    
    
    

II

Các báo cáo của UBND huyện

01

Báo cáo số 383/BC-UBND, ngày 09/7/2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2024.

UBND huyện

02

Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 09/7/2024

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện Krông Nô năm 2023

UBND huyện

03

Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 09/7/2024

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

UBND huyện

04

Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 24/6/2024

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 phục vụ Kỳ họp thứ 8

UBND huyện

05

Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 20/6/2024

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

UBND huyện

06

 

Báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

UBND huyện

07

Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 20/6/2024

Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

UBND huyện

08

 

Báo cáo tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

UBND huyện

09

Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 09/7/2024

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

UBND huyện

III

 

UBMTTQVN huyện và các cơ quan tư pháp

 

01

Báo cáo số 429/BC-MT ngày 13/6/2024

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri 6 tháng đầu năm 2024

UBMTTQVN huyện

02

Báo cáo số 198/BC-TA ngày 15/6/2024

Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác của ngành Toà án 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Tòa án nhân dân huyện

03

Báo cáo số 411/BC-VKS ngày 18/6/2024

 Báo cáo của VKSND  huyện về công tác của ngành Kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

VKSND huyện

04

Báo cáo số 604/BC-CCTHADS ngày 25/6/2024

 Báo cáo công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Chi cục Thi hành án dân sự

IV

 

Thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

 

01

 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025

TT HĐND huyện

02

 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tài liệu phát trực tiếp tại kỳ họp)

UBND huyện

03

Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 09/7/2024

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Krông Nô năm 2023

UBND huyện

04

 

Tờ trình và dự thảo điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND huyện

05

Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 09/7/2024

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện

UBND huyện

06Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 09/7/2024Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyệnUBND huyện

07

Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 09/7/2024

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024.

UBND huyện

08

Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 09/7/2024

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô

UBND huyện

09

Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 09/7/2024

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Krông Nô

UBND huyện

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 2
Năm 2024 : 1.589
Website huyện